Der er en generel tendens til, at de store havørreder er underrepræsenteret i fangsterne fra kysten i forhold til de fangster der landes i åerne. Det kan der være flere årsager til, hvoraf den ene kan være, at de store fisk søger ud på dybere vand og måske ud i åbne havområder såsom Skagerrak, Nordsøen eller Østersøen om sommeren.

Den slags har vi kunnet se i vores temperatur- og dybdedata, hvor de store (1,6 -7,1 kg da de blev mærket i åen efter gydning) havørreder opholdt sig i varme områder når gennemsnitstemperaturen i de danske farvande var under 10 grader og i kolde områder når gennemsnitstemperaturen oversteg 15 grader. Dette er en god indikation på, at fiskene har opholdt sig tæt på land hvor vandet bliver hurtigt varmt om foråret, og i mere åbne havområder hvor vandet er køligt om sommeren. Konsekvensen bliver selvfølgelig, at disse store fisk udgår fra kystfiskeriet om sommeren.

Ovenstående data er dog alene data fra fisk der overlevede hele deres ophold i det marine miljø og vendte hjem til åerne for at gyde igen. Vi har anvendt en speciel mærketype, som gør at vi ud over disse overlevende fisk, også har fået data på fisk der døde i havet.

Det er interessant, da disse data viser, at der er individuelle adfærdsforskelle om foråret inden bevægelsen ud i det åbne hav finder sted. Nogle store havørreder opholder sig således på lavere vand og dykker mindre og må derved forventes at indgå mere i kystfiskeriet end de havørreder der foretrækker større dybder.

Det interessante er, at der især er en bestemt gruppe der skiller sig ud på dette punkt. Dette er de fisk der er blevet fanget af lystfiskere langs kysten. Vi har fået fire mærker retur fra sådanne fisk, og disse fisk havde både opholdt sig på lavere dybder og haft færre dyk indtil de blev fanget end de øvrige fisk.

De lystfiskerfangede fisk har stadig haft det karakteristiske mønster hvor de dykker om dagen og holder pause ved overfladen om aftenen og natten, men de har bare dykket mindre og til lavere dybder, og derved opholdt sig på lavere dybder generelt end de overlevende fisk. Det kan du se på figuren herunder, hvor antallet af daglige dyk og den daglige maksdybde i de første 20 dage i havet er plottet for overlevende fisk (1), to forskellige grupper af fisk der dør af ukendte årsager (2 og 3) og så en gruppe med de fisk der blev fanget af lystfiskere (4).

Det er selvfølgelig svært at konkludere så meget når vi kun har fire fisk der blev fanget fra kysten. Det er derfor ikke noget vi kommer til at kunne melde bombastisk ud omkring, men data rejser alligevel spørgsmålet om hvor mange af de store fisk der indgår i kystfiskeriet? Er der vitterlig en forskel, så nogle fisk foretrækker det lave vand mens andre hurtigt trækkere ud og dermed har bedre overlevelseschancer i forhold til fiskeri fra både lyst- og garnfiskere?

Det kunne derfor være super interessant at mærke et større antal fisk og tage fysiologi- og DNA-prøver fra dem inden. Kan adfærden i form af dybdepræferencer kobles til bestemte hormoner eller gener, eller er det helt andre ting der afgør om fiskene trækker hurtigt ud på åbent vand og væk fra kystfiskeriet? Med den slags viden, vil vi virkelig begynde at forstå hvad der foregår når havørrederne opholder sig i havet.

Noget af det der gør resultaterne af nedgængerundersøgelsen fra Limfjorden så interessante, er den helt særlige adfærd havørrederne fra Karup og Simested Å viste sig at have i fjorden. Dette og en del andet har vi kigget nærmere på i den internationale videnskabelige publikation vi netop har fået publiceret om emnet.

Her sammenligner vi eksempelvis adfærden i Limfjorden med den andre studier har dokumenteret hos nedgængerørreder i andre fjordsystemer. Der er godt nok ikke publiceret voldsomt mange internationale studier om voksne havørreders vandringer gennem fjordsystemer endnu, men fra dem der findes, kan vi allerede se at havørreder er ekstremt tilpasningsdygtige. Hvis man kigger på tabel 4 i publikationen, kan man således se en sammenligning af fjord-adfærden hos havørreder i danske, svenske, norske og britiske systemer (studiet i Limfjorden er nederst). Selvom studierne ikke har været sat op på helt samme måde, er forskellen på havørredernes adfærd i de forskellige systemer alligevel tydelig.

Her det værd at lægge mærke til, at de tre øverste (norske) studier finder en overlevelse på 56-86 % for nedgængerørreder. En anden norsk undersøgelse som endnu ikke er internationalt publiceret, har fundet overlevelser på 76 %, så det ser ud til at være normalt oppe på de kanter. Deroppe ser man også netop den “klassiske” havørred-adfærd, hvor de fleste fisk vandrer korte afstande.

Der er helt sikker mange forhold der har indflydelse på den måde havørreder tilpasses til at bruge et givent fjordsystem. De studier der foreligger giver kun et snapshot på 1-2 års adfærd i det givne system, men man får alligevel det indtryk, at havørredenes tilbøjelighed til at blive fjorden er korreleret med deres dødelighed i selve fjorden. Det giver god mening, men der er ikke mange fisk der formår at tilpasse sig til den slags som havørreden ser ud til at gøre. Dette kommer ydermere til at stå lidt på spidsen når man kigger på Limfjorden, hvor vi fandt kombinationen af den højeste dødelighed og de højeste hastighed ud af systemet blandt de tilgængelige studier.

Min PhD-afhandling er i øvrigt godkendt til forsvar 21. maj klokken 13 i Silkeborg, hvor ovenstående naturligvis også vil indgå som en del af forsvaret. Her vil det indgå som en del af en mere overordnet diskussion om hvad der påvirker havørredens marine adfærd. Resultaterne fra de foregående tre års undersøgelser viser netop, at et væld af faktorer såsom fysisk tilstand, dødelighed, temperatur, salinitet mv. har eller kan have indflydelse på fiskenes adfærd i det marine miljø.

 

Enogtyvende maj klokken 13 – 16 skal jeg (forhåbentlig) forsvare min PhD med titlen The Marine Life of Sea Trout (Salmo trutta L.) hos DTU Aqua i Silkeborg. Når det er nødvendigt at skrive forhåbentlig, er det fordi bedømmelsesudvalget skal godkende afhandlingen til forsvar, hvilket de forhåbentlig gør.

Et PhD-forsvar indledes med en forelæsning på 45 minutter, hvor jeg præsenterer resultaterne fra PhD-forløbet. Efter en kort pause, overtager bedømmelsesudvalget så taktstokken og begynder at stille en masse ubehagelige spørgsmål. PhD-forsvaret er åbent for offentligheden, og det er fuldt ud acceptabelt at luske hjem i pausen mellem de to dele hvis man kun vil høre forelæsningen.

Bedømmelsesudvalget består af DTU Aquas egen Niels Jepsen, Andy Moore fra britiske Cefas, og Eva Thorstad fra norske NINA.

PhD-afhandlingen er bygget op omkring følgende fem videnskabelige manuskripter, som derfor også udgør kernen i forsvaret:

Flere af emnerne fra de fem manuskripter er tidligere offentliggjort, men der vil også være en del nyt fra især nummer to, fire og fem på listen.

Der er nu to måneder til min samlede afhandling The Marine Life of Sea Trout (Salmo trutta L.) skal afleveres til bedømmelse. Ting skal laves helt færdige, sendes i såkaldt peer review og skrives sammen til en samlet historie, og derfor er der et beklageligt underskud af opdateringer her på bloggen for tiden.

Der kommer flere resultater på et senere tidspunkt, og indtil da er her et par andre historier med relation til de ting der har været omtalt på bloggen:

I fiskeplejeartiklen om nedgængerørrederne nævnes det, at seks af de 30 fisk der forlod Limfjorden i 2017 senere blev registreret i Øresund. En af fiskene svømmede hjem fra Øresund til Limfjorden med en lineær hastighed på 59 km/dag, hvilket er rigtig hurtigt. I 2018 var der ikke udstyr i Øresund til at lytte efter fiskene, men det var der i Roskilde Fjord, hvor der kører en lignende undersøgelse. Her har to af de 30 fisk der forlod Limfjorden i 2018 været på besøg.

I sommers udkom vores resultater vedrørende havørredens temperatur og dybdepræferencer i havet. Resultaterne blev samlet op flere steder, herunder hos en dygtig norsk lystfisker og blogger, som har relateret dem til sine erfaringer med fiskeri efter havørred. Artiklen er bestemt læseværdig hvis man interesserer sig for havørredfiskeri fra kysten, og den er et fint eksempel på hvordan forskningsresultater og praktisk erfaring kan supplere hinanden.

Resultaterne fra Limfjorden viste sig at pege på nogle udfordringer for både post-smolt og nedgængere når de bevæger sig ud i fjorden. Det er noget der har betydning for bestanden af havørreder i store dele af landet, da limfjordsørrederne er gode til at svømme ud i de danske farvande og blande sig med bestandene der. Samtidig er der sikkert lignende udfordringer andre steder i landet i forskelligt omfang, da laksefisk generelt er sårbare i perioden umiddelbart efter de forlader vandløbene.

Nærværende indlæg fokuserer derfor på, hvordan vi kan blive klogere på præcis hvad der foregår når fiskene forlader vandløbet, og hvad vi eventuelt kan gøre for at hjælpe dem med at overleve.

I Limfjorden ser problemerne nemlig især ud til at indfinde sig i den sydlige del af fjorden, tæt på vandløbenes mundinger. Her forsvinder der allerflest fisk, og kan vi komme nærmere hvad der sker i det område, får vi muligheder for at vurdere om vi skal forvalte de marine områder på en anden måde. Skal vi udlægge stenrev eller genplante ålegræs så der kommer skjulesteder og muligvis også andre typer fisk, skal vi skræmme rovdyr væk fra bestemte steder eller noget helt andet? Til at starte med, har vi brug for at vide hvad der egentlig sker.

Det kan vi blive klogere på hvis vi får detaljeret viden om præcist hvor fiskene opholder sig, og hvornår og hvorfor de dør. GPS kan desværre ikke sende gennem vand (ohhh, det havde gjort alting nemmere), men DTU og norske NINA har faktisk været frontløbere i at udvikle en løsning som kan positionere fiskene præcist ad andre veje.

Metoden går ud på, at man mærker fiskene med et akustisk mærke, der udsender fiskenes ID og opholdsdybde en gang i minuttet. Ved at have et stort antal nøje placerede hydrofoner stående, får man mulighed for at se præcis hvilket tidspunkt signalet fra det elektroniske mærke ankommer til hver hydrofon, og derved kan man beregne fiskenes præcise position. I princippet simpelt, men i praksis en større logistisk og matematisk øvelse.

Når setuppet kører, er der dog fuld belønning, da man nu kan se hvad fiskene foretager sig. Det kan eksempelvis se ud som på nedenstående animation hvor en nedgængerlaks svømmer forvirret rundt i en vandkraftsø og leder efter faunapassagen (som befinder sig i øverste venstre hjørne). Animationen er produceret af Henrik Baktoft, som netop er en af udviklerne af positioneringsmetoden:

Hvis man laver en lignende undersøgelse i området omkring vandløbenes mundinger i Limfjorden, vil man kunne se hvor ørrederne opholder sig og hvor de dør. Man vil samtidig kunne se, hvilke områder de færdes mest i, som man har gjort for torsk i en sydnorsk fjord jf. figuren herunder.

Som man kan se, foretrækker torskene områder med ålegræs eller andre typer vegetation på bunden (prikkerne til venstre er torskenes positioner, mens billedet til højre viser bundforholdene, hvor de grønne eller grønlige områder er områder med vegetation på bunden). Ørrederne opholder sig højere i vandsøjlen end torsk, så det er ikke sikkert man vil se samme billede hos dem, men det kan også være man vil.

En sådan undersøgelse vil derved kaste helt nyt lys over ørredernes adfærd og behov i det marine miljø der møder dem når de forlader vandløbene. Vi har efterhånden ret godt styr på hvad vi skal gøre for at hjælpe fiskene i vandløbene, men i det marine miljø ved vi meget lidt om hvad der foregår, og vi kan derfor ikke høste potentielt lavthængende frugter der kan forbedre overlevelsen hos fiskene efter de forlader vandløbene. Resultaterne i Limfjorden har netop vist, at det er et område der kan have meget stor betydning for hvor mange fisk der overlever.

Ovenstående metode kunne derfor være et oplagt næste skridt i udforskningen af havørredens marine liv.

Noget af det smarte ved havørreder, er deres evne til at vende hjem for at gyde i det vandløb de forlod som smolt. Dette fænomen refereres til som homing, og det er smart fordi det betyder at en bestand kan tilpasse sig de lokale forhold over tid.

Et af vores mål med at mærke 160 nedgængere fra Karup og Simested Å var netop at se, om fiskene kunne finde hjem eller om de gik forkert når de skulle hjem fra deres ophold i havet. Det er nemlig kendt fra tidligere genfangst-baserede studier, at havørrederne fra vandløbene i den sydlige Limfjord er meget udbredte i de indre danske farvande. Dette åbnede op for den mulighed, at fiskene måske for vild derude eller bare ikke ville hjem igen, og derfor blev akkumuleret i havet. Vi ville derfor gerne se, om vores fisk kunne finde hjem igen.

Selvom der er nogle begrænsninger i vores mulighed for helt præcist at se hvad der er sket ude i havet, så viser vores resultater dog, at fiskene så ud til at være gode til at finde hjem. Der var således en lidt større andel (52 %) af de Karup og Simestedfisk der forlod Limfjorden som også vendte hjem til den igen sammenlignet med i Gudenåen/Randers Fjord (45 %), hvor DTU Aqua lavede en lignende undersøgelse tidligere.

Vi har samtidig haft noget udstyr stående i Øresund i 2017, hvilket har givet nogle interessante oplysninger. De fisk der har svømmet gennem Øresund på deres vej hjem mod Limfjorden, har nemlig efterfølgende krydset Kattegat på 3-6 dage. Her har det indre kompas derfor været kalibreret rigtig godt.

Der er dog fulde onkler i alle familier, og nogle af fiskene har således også vandret forkert undervejs.

Det er eksempelvis sket i et par tilfælde, at Karup-fisk er kommet til at vandre ind i eller hen til mundingen af Hjarbæk Fjord, hvorefter de er vendt om og svømmet til Karup. Samtidig har vi en Simested-fisk der svømmede ind i Randers Fjord på sin vej hjem i 2017, hvorefter den vendte om og fortsatte sin hurtige vandring hjem til Limfjorden og Karup Å.

Det bedste eksempel vi har set, er dog en Simested-fisk der har fundet hele vejen op i Karup Å 9. juli i år. Det gik tilsyneladende også op for denne fisk at den var galt på den, for dagen efter forlod den Karup Å igen, inden den fandt hjem til Simested Å to dage senere. Her er tale om en stor fisk der målte 75 cm da den blev mærket i februar, så de er sikkert glade for at have den hjemme i Simested.

Selvom nogle fisk vandrer forkert, har vi altså ikke set nogen der har gjort det uden at erkende sin vildfarendhed og vende om igen. Da andelen af fisk der vender tilbage til fjorden samtidig er relativt fornuftig, peger vores resultater på at fiskene fra Karup og Simested ikke er dårlige eller uvillige til at finde hjem igen.

Hvis man skynder sig, er der stadig mulighed for at komme til et gratis foredrag hos DSF om havørredernes marine liv. Det hele finder sted 1. november, hvor jeg giver en mere dybdegående præsentation af de resultater der er kommet ud af de sidste snart tre års undersøgelser. Der vil også være rig mulighed for at komme med spørgsmål eller kommentarer.

Du finder mere info om foredraget samt tilmelding dertil her.

Der er masser af føde for havørreder i Limfjorden. Det har Kaare “Guldfar” Ebert fra Sportsfiskerforbundet påvist da han begik sit speciale i sin tid, og man ser da også tydeligt at fjorden er produktiv når man færdes deroppe.

I år har vi fået en særlig god mulighed for at vise dette, da vores udstyr har stået skjult under vand som konsekvens af de mange forsvindingsnumre der blev udført med det udstyr der stod på overfladen sidste år.

Når man haler sådan en gang udstyr op i båden, bliver den levende af alle de rejer, tanglopper, orme- og polypdyr, muslinger, krabber og hvad ellers der har brugt udstyret som hjem. De kritiske dele af udstyret renses efter behov når man kigger til det gennem sæsonen, men på tovværk, bundankre og lignende har Limfjordens fauna fri leg. Se bare her hvad det bliver til på en sæson…

Her har vi noget udstyr der har stået på to meters dybde ved Sundstrup:

Ved Aggersund har polypdyrene overtaget i stedet for muslingerne. Her en bunke udstyr der har stået ude på fire meters dybde. Tovets renhed skyldes at dyrene faldt af da det blev halet ombord på rælingen:

 

Ved Sallingsund har de lidt af det hele. Det udstyr man ser her, har stået ude på seks meters dybde:

Et besynderligt væsen der kom med op i Sallingsund:

Der var ikke mange havørreder i dette indlæg, men det kommer snart. Resultaterne fra Limfjorden forventes at blive offentliggjort om få uger.

Så er havørrederne ved at have afsluttet årets svømmetur, og det betyder også at studiet i Limfjorden snart kan lukkes ned.

I oktober fjernes hydrofoner og øvrigt udstyr derfor, og data fra studiet bliver færdigbehandlet og gjort klar til offentliggørelse. Resultaterne forventes offentliggjort på dansk til november, mens der senere vil komme en detaljeret videnskabelig artikel.

Det har givet god mening at fortsætte studiet i år, da vi har fået et bedre datasæt denne sæson som dermed også kan lukke nogle af de lidt mere spekulative punkter der opstod som følge af de mange forsvundne hydrofoner i 2017. Samtidig er det altid godt at have to år at holde op mod hinanden. Eksempelvis er mange af de ting vi observerede sidste år også sket i år, samtidig med at vi nu har fået en mere detaljeret viden om hvad der skete mellem de relativt få punkter vi endte med at have i 2017.

Der ser ud til at være et meget stort sammenfald i adfærden i 2017 og 2018, om end der har været en tidsforskydning som følge af det kolde vejr i februar og marts 2018 og den efterfølgende varme sommer. Havørrederne fra Karup og Simested ser altså ud til at have en unik vandringsadfærd, som formentlig er afgørende for deres succes i Limfjorden og de danske farvande. Dette er væsentligt, fordi resultaterne derfor også kan gøre os klogere på, hvorfor de mange ikke-tilpassede dambrugsørreder der blev udsat i Karup Å i anden halvdel af 1900-tallet klarede sig så dårligt at deres gener stort set er vasket ud af bestanden.

Det bliver derfor spændende at komme i dybden med datasættet og få det præsenteret i færdigbehandlet form.

Så er resultaterne om havørredens temperatur- og dybdepræferencer publiceret og offentliggjort i fuld længde. Nogle af resultaterne har været løseligt beskrevet før, mens eksempelvis resultaterne om fiskenes temperaturpræferencer ikke har været nævnt tidligere.

I dette indlæg vil jeg adressere nogle af de spørgsmål man kunne tænkes at have til resultaterne.

 

I skriver at fiskene søger ud mod åbent hav om sommeren. Hvordan skal man forstå ”åbent hav”?

Vi har tidligere beregnet de samme fisks positioner med en model. Her så Skagerrak ud til at tiltrække en del fisk når det var varmt, mens andre så ud til at være i Østersøen under højsommeren. En enkelt fisk så ud til ikke at være søgt mod åbent hav.

Ifølge modellens beregninger var der ikke nogen af vores fisk der på noget tidspunkt var længere væk end ca. 100 km fra nærmest kyst, om end den nærmeste kyst i nogle tilfælde er Norges syd og sydvestkyst. Så med “åbent hav” mener vi ikke Atlanterhavet eller noget der kan imponerende en blåhval, men alligevel noget der lugter af rigtigt hav.

Som eksempel kan du se den beregnede vandringsrute for en havørred fra Gudenåen herunder. Lad mig slå fast med det samme, at fisken har ikke været på land, men at modellen blot forbinder punkterne med en lige linje. Denne fisk bevægede sig ifølge modellen til Skagerrak i juni og juli måned efter at have opholdt sig i forårslunt vand i Isefjorden i maj. Vandringen til Skagerrak finder sted tidligt for denne fisk, men ellers svarer mønsteret med at være tæt på kysten i relativt varmt vand i forsommeren og på åbent hav i relativt køligt vand i højsommeren til det generelle billede vi ser for de voksne havørreder.

Hvordan hænger bevægelsen mod åbent hav sammen med fiskenes temperaturpræferencer?

Havørrederne så ud til at være rigtig gode til at opretholde en temperatur på 10-16 grader stort set al den tid de opholdt sig i havet. Det er smart, da havørreder vokser rigtig godt i det temperaturspænd, men det kræver lidt bevægelse, da de danske farvande generelt er koldere end 10 grader når fiskene forlader vandløbet, samtidig med at farvandende generelt er varmere end 16 grader i juli måned.

Herunder kan du se hvordan fiskenes temperatur udvikler sig sammenlignet med overfladetemperaturen af de danske farvande. Når havtemperaturen i gennemsnit er under 10 grader, opholder fiskene sig i områder hvor vandet er 0-5 grader varmere end gennemsnittet, hvilket typisk vil være relativt lavvandede områder tæt på kysten. Omvendt forholder det sig når de danske farvande i gennemsnit er over 15 grader, for her opholder fiskene sig generelt i vand der er 0-5 grader koldere, hvilket eksempelvis kan være i Skagerrak.

Gør alle danske nedgænger-ørreder som de fisk der deltog i studiet?

Det kan vi ikke vide, men de gør formentlig i grove træk i og med at vi arbejder med fisk fra Varde, Ribe, Skjern, Uggerby, Liver, Villestrup åer og Gudenåen. Eksempelvis har vi data fra otte fisk der overlevede et marint ophold, 25 der døde i havet og en håndfuld der døde i fjordene inden de nåede havet, og alle fiskene har nogenlunde samme adfærd med gentagne dyk op og ned i vandet om dagen og en pause ved overfladen om natten. Havørreden er dog en tilpasningens mester, så der kan sagtens være bestande rundt omkring i landet som opfører sig anderledes, samtidig med at der altid vil være en del individuel variation.
Vi har desuden kun beskæftiget os med fisk fra lokalt tilpassede bestande. Flere steder i landet har man mistet de oprindelige bestande, og de nuværende bestande består således af fisk der egentlig stammer fra eksempelvis Kolding. Det er muligt at disse fisk ikke er tilpasset til at begå sig når de kommer ud i saltvand et sted der ikke er Kolding Fjord, og at de derfor opfører sig anderledes.

Ifølge studiet undgår havørrederne temperaturer over 17 grader, men man kan sagtens møde havørreder i varmere vand ved kysten. Hvordan hænger det sammen?

Det er der flere mulige svar på. Vi beskæftiger os kun med store havørreder der har gydt mindst en gang, og det er derfor muligt at mindre havørreder ikke har samme adfærd – især i forhold til vandringen ud på åbent hav. Desuden undgår fiskene måske nok at opholde sig lang tid i overfladen ved varmt vand, men de besøger den stadig kortvarigt flere gange om dagen som du kan se på et uddrag af en særligt varmeramt fisks dybdekurve herunder. Denne fisk så ikke ud til at have bevæget sig ud på åbent hav, men bevægede sig i stedet rundt på dybt vand med korte besøg til den varme overflade.

Det er spekulativt, men en mulighed kunne være at nogle fisk opholder sig på dybere vand tæt ved kysten og laver små hurtige ture ind på lavt, varmt vand for at søge føde. Vores datasæt er desværre ikke omfattende nok til at besvare dette fyldestgørende.

Er det ikke lidt få fisk, studiet er baseret på?

Både og. Vi har 33 datasæt fra fisk der har været i havet, men vi har valgt kun at inkludere de otte som overlever en hel marin periode i det studie som er publiceret her, da de 25 som dør i havet ser lidt svagelige ud og dør relativt hurtigt (dette er selvfølgelig også rigtig interessant, så der kommer en særskilt publikation der kigger grundigere på det senere).

Stort set alle studier med data storage tags er baseret på relativt få fisk, da mærkerne snildt kan koste over 3000 kr stykket og samtidig er svære at få tilbage når fisken dør, så data kan aflæses. Den store styrke ved mærkerne er dog at man får sammenhængende data med få minutters måleinterval, så de data man rent faktisk får er af meget høj kvalitet.

Der skrives meget om et mønster hvor fiskene dykker op og ned i vandsøjlen om dagen og holder pause ved overfladen om natten. Gør alle fiskene det, og gør de det hele året?

Alle de 33 fisk fra syv forskellige vandløb som vi har data på (både fisk som dør og overlever hele opholdet i havet) har dette adfærdsmønster, så det virker som en meget gennemgående adfærd. Som tidligere nævnt er der måske bestande rundt omkring som ikke opfører sig sådan, da havørreder er gode til at tilpasse sig lokale forhold, men adfærden virker dominerende for danske havørreder.

I forhold til dykkeadfærden fordelt på sæsonen, så stiger dykkeaktiviteten med dagslængden, så fiskene dykker kun ganske få gange om dagen om vinteren, mens de dykker omkring 15-16 gange om dagen omkring sommersolhverv. Se eksempelvis den samme fisks adfærd på et enkelt døgn i begyndelsen af april og midt i juni herunder:

Alt det dykkeri er forvirrende. Kan man ikke sige noget om hvilke dybder de opholder sig på mere overordnet?

Jo, se eksempelvis figuren nedenfor. Jo bredere figuren er ved hver dybde for en given fisk, jo længere tid har fisken opholdt sig ved denne dybde. Selvom fiskene dykker, er alle figurer bredest på 0-5 meters dybde, så her opholder fiskene sig mest trods alt.

Herunder kan man desuden se de samme fisks gennemsnitlige opholdsdybde ved forskellige overfladetemperaturer. Når vandet bliver varmt ved overfladen, begynder fiskene at opholde sig på dybere vand.

Hvad sker der så med den fremtidige forskning på området nu?

Godt spørgsmål. Det kunne være relevant at undersøge temperaturresponsen og vandringsmønstrene mere grundigt – især i lyset af dette års sommer. Man kunne gøre dette ved at lave et lignende studie hvor man inkluderer salinitetsmålinger, så man kan modellere fiskenes position meget nøjagtigt. Det vil kunne give et helt unikt indblik i fiskenes adfærd, da man får en præcis position som kan kobles til en detaljeret adfærd.